loader
Link do strony projekty Life

LIFE IP ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT. LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Monitoring stężeń pyłu zawieszonego na terenie wybranych gmin województwa śląskiego. Sprawdź jakość powietrza w swojej okolicy.
ikona czujnika

30

Czujników

Ikona drona z kamerką

30

Pomiarów dronem

Ikona odwiedzających

Odwiedzających

Hot Spot

„Hot-spot” pyłu zawieszonego PM10 jest nazwą zwyczajową, określającą – przez analogię do obszaru dostępowego Wi-Fi – ograniczoną przestrzennie strefę, w której występują ponadprzeciętnie wysokie stężenia pyłów PM10, często przekraczające poziom dopuszczalny 24-godzinny, czasami także poziom informowania lub alarmowania. Współczesne badania pokazują, iż w głównej mierze stężenia te są związane z emisją pyłów z indywidualnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, przy czym innymi ważnymi źródłami pyłu może być również komunikacja samochodowa i zakłady przemysłowe. Ograniczenie przestrzenne hot-spotu wiąże się z ograniczoną liczbą źródeł, które go tworzą, a w konsekwencji – z wyraźnym gradientem (przyrostem) stężeń PM10 wzdłuż jego granic. Powoduje to, iż „hot-spot” może być utożsamiany z „wyspą” wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych. Tak zdefiniowane „hot-spoty” są obszarami występowania poważnego zagrożenia środowiskowego i zdrowotnego o lokalnym charakterze, zarówno ze strony pyłów, jak i innych towarzyszących im, typowych dla procesów spalania paliw stałych, zanieczyszczeń. Regularne kontrole gospodarstw domowych wspierane monitoringiem powietrza z wykorzystaniem dronów na obszarach związanych z eksploatacją indywidualnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, pozwalają na bieżącą kontrolę postępu we wdrażaniu działań naprawczych związanych z wymianą urządzeń grzewczych w myśl przepisów wprowadzanych lokalnych aktów prawa, tzw. „uchwał antysmogowych” ustanawiających zakazy w zakresie eksploatacji wysokoemisyjnych, przestarzałych kotłów i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. 

Kontrole takie powinny w szczególności dotyczyć obszarów występowania tzw. „hot spotów” pyłu zawieszanego, a więc miejsc regularnego pojawiania się lokalnych maksimów stężeń. Zarówno identyfikacja „hot-spotów” na terenie gmin, jak i regularna kontrola stężeń pyłu w splinach emitowanych ze źródeł zlokalizowanych  w ich obrębie prowadzona przez ITPE w ramach realizacji poddziałania C.2 projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY), może dostarczać bieżących informacji o postępach we wdrażaniu przepisów uchwały antysmogowej oraz o obiektach, które wymagają najpilniejszej interwencji. Tego typu działania, pozwalające w sposób pośredni na intensyfikację wymiany przestarzałych kotłów, mogą z pewnością przyczynić się do redukcji emisji i obniżenia stężeń zanieczyszczeń pyłowych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli domów.

logotyp stopki

Projekt zintegrowany LIFE

„Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY